KẾ HOẠCH lựa chọn đồ chơi, học liệu mầm non năm học 2023

KẾ HOẠCH Về việc lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non được sử dụng trong trường mầm non năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT

Quy định việc lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư 30/2021//TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo thông tư ban hành chương trình giáo dục mầm non.

Trường mầm non xây dựng kế hoạch lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non sử dụng trong nhà trường năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

KẾ HOẠCH lựa chọn đồ chơi, học liệu mầm non năm học 2023
KẾ HOẠCH lựa chọn đồ chơi, học liệu mầm non năm học 2023

1. Mục đích:

Lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non cho hoạt động giáo dục của trẻ ở từng độ tuổi, từng nhóm, lớp năm học 2022 – 2023 phù hợp chương trình giáo dục mầm non, với điều kiện thực tế tại nhà trường, đồng thời đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại

Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, Thông tư 30/2021//TT-BGDĐT ngày 5/11/2021 và theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

2. Yêu cầu lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non

Lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non sử dụng trong nhà trường đáp ứng tốt cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau:

 • Được quy định trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Đảm bảo hiệu quả và phù hợp với từng độ tuổi, với nhu cầu thực tế thực hiện chương trình giáo dục mầm non và với điều kiện của nhà trường.
 • Đảm bảo tính an toàn, tính thẩm mĩ và tính giáo dục.
 • Tổ chức lựa chọn đồ chơi, học liệu công khai, minh bạch và đồ chơi, học liệu được lựa chọn phải đảm bảo nguồn cung ứng theo nhu cầu của nhà trường.

3. Thẩm quyền quyết định lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non sử dụng trong nhà trường.

Hiệu trưởng quyết định danh mục đồ chơi ngoài trời sử dụng trong nhà trường trên cơ sở đề xuất của giáo viên đại diện giáo viên các nhóm lớp, các tổ chuyên môn và của Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu theo qui định tại Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo.

II. TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐỒ CHƠI HỌC LIỆU CHO TRẺ MẦM NON.

hướng dẫn lựa chọn đồ dụng đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non
hướng dẫn lựa chọn đồ dụng đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non

1. Tiêu chí lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non:

 • Được quy định trong danh mục thiết bị dạy học cho trẻ mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Đảm bảo các yêu cầu được quy định tại Mục 1-2, Chương II, Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo.
 • Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị trường mầm non tại đơn vị.

2. Quy trình lựa chọn đồ chơi, học liệu:

2.1. Nghiên cứu chương trình:

Thực hiện theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

2.2. Nghiên cứu đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non:

Nghiên cứu danh mục đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (có danh mục kèm theo)

Nghiên cứu đồ chơi, học liệu của các nhà xuất bản, các đơn vị cung cấp đã gửi hồ sơ về nhà trường (Có danh mục kèm theo)

2.3. Triển khai hướng dẫn mua sắm trang thiết bị trường mầm non

Hội đồng lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non triển khai đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. Các văn bản quy định việc lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tiêu chí lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non đưa vào sử dụng trong trường mầm non.

2.4. Quy trình lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non:

 • Bước 1: Hội đồng lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non trường có trách nhiệm triển khai đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh các văn bản quy định việc lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; Tiêu chí lựa chọn đồ chơi, học liệu.
 • Bước 2: Tổ chức họp các Tổ trưởng chuyên môn và đại diện giáo viên các nhóm, lớp, đề xuất danh mục đồ chơi, học liệu lựa chọn sử dụng trong năm học 2022 – 2023 lên Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu (Có biên bản kèm theo)
 • Bước 3: Hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với danh mục đồ chơi, học liệu các tổ chuyên môn và giáo viên các nhóm, lớp đề xuất. Lấy ý kiến biểu quyết (có biên bản kèm theo)
 • Bước 4: Hội đồng lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non lập tờ trình đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt danh mục đồ chơi, học liệu đề xuất mua sắm trong năm học 2022 – 2023.
 • Bước 5: Hiệu trưởng ra Quyết định phê duyệt danh mục đồ chơi, học liệu lựa chọn sử dụng các danh mục đồ chơi, học liệu trong nhà trường năm học 2022 2023 do Hội đồng lựa chọn đề xuất.
 • Bước 6: Xây dựng kế hoạch mua sắm, dự trù kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp.
 • Bước 7: Công bố công khai danh mục đồ chơi, học liệu đã được lựa chọn trong năm học 2022 – 2023 với CBGV và cha mẹ học sinh.
 • Bước 8: Hiệu trưởng gửi danh mục đã duyệt cho đơn vị cung cấp và báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn đồ chơi, học liệu năm học 2022 – 2023.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Thực hiện đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định tài chính hiện hành.

hướng dẫn lựa chọn đồ dụng đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non
hướng dẫn lựa chọn đồ dụng đồ chơi, học liệu sử dụng cho trẻ mầm non

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Đối với các bộ phận:

1.1. Nhà trường:

 • Cập nhật văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non và triển khai đến toàn CB,GV,NV nhà trường.
 • Xây dựng Kế hoạch lựa chọn đồ chơi, học liệu sử dụng tại đơn vị bám sát các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện tới toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh.
 • Ra Quyết định phê duyệt danh mục đồ chơi, học liệu và chịu trách nhiệm trước PGD&ĐT về quyết định lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng tại đơn vị.
 • Xây dựng Kế hoạch mua sắm, dự trù kinh phí và gửi danh mục cho đơn vị cung cấp đã lựa chọn.
 • Công khai danh mục đồ chơi thông tư 32, học liệu được lựa chọn năm học 2022 – 2023 với CB,GV và cha mẹ học sinh.
 • Báo cáo lãnh đạo PGD&ĐT về kết quả lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong nhà trường.

1.2. Hội đồng lựa chọn mua sắm trang thiết bị trường mầm non:

Thực hiện lựa chọn đồ chơi, học liệu đảm bảo đúng, đủ quy trình theo quy định tại Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT.

Các thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá. Lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non và ý kiến đề xuất của mình trước Hội đồng.

1.3. Giáo viên các nhóm, lớp:

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất danh mục đồ chơi học tập cần được bổ sung, mua sắm đảm bảo đúng quy định. phù hợp với điều kiện thực tiễn tại nhóm, lớp và nhà trường.

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các đồ chơi, học liệu được cấp phát và tự làm tại nhóm, lớp.

1.4. Phụ huynh học sinh:

Phối hợp với nhà trường trong việc nghiên cứu, lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non đảm bảo theo các quy định và trình tự.

2. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian; Từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 16/9/2022.
 • Báo kết quả về PGD&ĐT ngày 16/9/2022.

Trên đây là nội dung Kế hoạch lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non năm học 2022 2023 của trường trường mầm non, đề nghị CB-GV-NV và Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí CB,GV,NV phản ánh kịp thời lên Hội đồng lựa chọn đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non Giáo dục mầm non và BGH nhà trường để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

5/5 - (9 bình chọn)

2 những suy nghĩ trên “KẾ HOẠCH lựa chọn đồ chơi, học liệu mầm non năm học 2023

 1. Pingback: Quy định độ tuổi học mầm non và đồ dùng đồ chơi mầm non

 2. Pingback: Top 10 hình ảnh trang trí góc steam mầm non đẹp nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *