Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Thông tin sản phẩm

 • Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

  KẾ HOẠCH Năm học 2013 – 2014 Căn cứ vào chương trình hành động của Bộ Giáo Dục- Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/ NQ- CP ngày 07 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2011- 2020; Thực hiện định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 của nhà trường theo chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong công tác.”. Nay Khoa Sư phạm TDTT định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2013 – 2014 như sau:

  I. Tình hình chung:

  1. Thuận lợi: – Được sự quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường, tạo điều kiện cho khoa Sư phạm TDTT thực hiện mục tiêu đào tạo chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất hệ Đại học – Cao đẳng. – Tạo được sự đồng thuận và nổ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ trong khoa. – Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong khoa có đủ kinh nghiệm mầm non, phần lớn là giảng viên trẻ tuổi năng nổ, nhiệt tình trong công tác – công việc, đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy các lớp chính quy và không chính quy trong và ngoài tỉnh – Năm học 2013 – 2014, khoa tiếp tục đào tạo các hệ chính quy và không chính quy:

  1.1 . Đào tạo chuyên ngành:

  – Năm thứ nhất: ĐH GDTC 2013 – CĐ GDTC 2013 – Năm thứ hai : ĐH GDTC 2012 – CĐ GDTC 12 – Năm thứ ba : ĐH GDTC 2011 AB – CĐ GDTC 11 – Năm thứ tư : ĐH GDTC 2010 AB 1.2. Đào tạo các lớp không chính quy: – Đại học GDTC 12-L2 (Tại Đồng Tháp –1 lớp). – Đại học GDTC 12-L2 (Tại CĐSP Nha Trang -1 lớp). – Đại học GDTC 13-L2 (tại trường CĐSP Ninh thuận – 2 lớp) – Đại học GDTC 12-L2 ; GDTC 2013- L2 (tại trường CĐSP Cà Mau – 3 lớp)

  2 1.3. Giảng dạy môn GDTC cho tất cả các sinh viên của các khoa trong trường: – Giảng dạy các lớp GDTC không chuyên theo hình thức tự chọn môn học và tổ chức các hoạt động câu lạc bộ. – Đề nghị cấp chứng chỉ GDTC cho những sinh viên hoàn thành chương trình học GDTC.

  2. Khó khăn: – Đội ngũ cán bộ giảng viên còn hạn chế về giảng dạy các môn lý thuyết chuyên ngành, tính chủ động sáng tạo còn chưa cao. – Tỉ lệ giảng viên có trình độ Thạc sĩ còn thấp (16/32). Giảng viên chuyên ngành về môn Lý luận còn thiếu (nên phải mời giảng và một số giảng viên còn phải kiêm nhiệm nhiều bộ môn). – Điều kiện sân bãi phục vụ giảng dạy một số môn chuyên môn còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc thực hiện đào tạo.

  II. Nhiệm vụ chung của khoa:

  – Thực hiện nhiệm vụ đào tạo chính quy giáo viên GDTC trình độ Đại học, Cao đẳng. – Thực hiện phát triển chương trình đào tạo và mở rộng nhiệm vụ liên kết đào tạo hệ không chính quy cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. – Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

  + Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ – giảng viên và sinh viên trong khoa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong giai đoạn phát triển mới của Nhà trường, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, giáo dục chính sách, pháp lụật của Nhà nước, nhận thức vai trò trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, giáo dục sinh viên chủ động sáng tạo trong học tập và các hoạt động, tự học, tự nghiên cứu.

  + Năm học 2013 – 2014, khoa tiếp tục tăng cường và chú trọng công tác giáo dục đạo đức – chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên. . . Xây dựng qui chế ở khoa trên tinh thần dân chủ – đoàn kết, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân.

  + Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động của ngành “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

  Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

  Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

   

  + Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải thể hiện vào trong công việc của mỗi người cụ thể, thiết thực có hiệu quả, có trách nhiiệm với công việc được giao, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ.

  – Vận dụng các quy định, quy chế của nhà trường về tổ chức, lao động của cán bộ – giảng viên, các quy trình làm việc, tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị, cá nhân trong khoa, kịp thời phát hiện và cương quyết xử lý các trường hợp sai phạm.

  – Cải tiến nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử (website) của khoa. – Tăng cường phân cấp quản lý cho các tổ chuyên môn, phát huy vai trò của các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, …) nhằm nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm của tổ chuyên môn và các Đoàn thể chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao.

  + Đối với CB quản lý, thực hiện tốt công tác quản lý đơn vị, khiêm tốn, gương mẫu rèn luyện đạo đức và phẩm chất, quản lý đơn vị có kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học, thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo giờ giấc làm việc. CB quản lý nhà trường, giảng viên, nhân viên coi việc học tập nâng cao trình độ là trung tâm của nhà trường, thực hiện “mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

  + Đối với sinh viên, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập chính trị tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh sống cho sinh viên, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng

  – chính trị của học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội: thể hiện cụ thể, chăm chỉ học tập, tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện lối sống lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội.

  – Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tiễn củủa nhà trường. – Tổ chức cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh Đồng Tháp. – Cần làm cho toàn thể cán bộ giáo viên trong khoa nhận thức và xác định được vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, từ đó phải cố gắng tự học, từ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường.

  + Kiện toàn đội ngũ CBGV trong khoa:

  4  Có tư tưởng chính trị vững vàng.

  Có thái độ lao động tốt – đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.  Chuẩn mực và gương mẫu khi lên lớp.  Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.

  III. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo:

  1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa:

  1.1. Đội ngũ cán bộ giáo viên trong khoa: có 32 người. Trong đó, có 01 NCS; 16 thạc sĩ; 04 người đang học cao học. − Cán bộ quản lý – giảng viên: 27 người.

  − Cán bộ văn phòng: 01 Tổ nghiệp vụ (05 người). − Có 3 tổ chuyên môn (Tổ Lý luận và PPGD GDTC- Tổ Điền kinh và Võ thuật – Tổ môn Bóng), 01 chi bộ; 1 tổ Công đoàn cơ sở và 01 Liên chi đoàn Thanh niên. − Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và có cơ cấu hợp lý.

  − Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đó chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy đại học cho cán bộ – giảng viên trẻ. Các cán bộ – giảng viên đăng ký lộ trình học tập ngoại ngữ – đi nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

  1.2. Thực hiện nghiêm túc biên chế năm học, kế hoạch, chương trình đào tạo các lớp chính quy và các lớp liên thông: − Tiếp tục hoàn thiện việc phát triển chương trình đào tạo theo tín chỉ cho các lớp GDTC hệ đại học và cao đẳng 2012, 2013.

  − Tổ chức rút kinh nghiệm và bổ sung, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. − Phân công giảng dạy đúng trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của từng giảng viên trong khoa. Ban chủ nhiệm khoa cùng tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phân công giảng dạy đúng khả năng và năng lực chuyên môn nhằm đảm bảo chương trình đào tạo của các hệ (cao đẳng, đại học cho các hệ chính quy và liên thông).

  + Tổ chức thực hiện công khai hóa mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo từng hệ đến tận sinh viên: Trong tuần “Sinh hoạt giáo dục công dân” Ban chủ nhiệm khoa phổ biến, giải thích kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của từng hệ cho tất cả sinh viên.

  + Tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch, đề cương học phần dạy học, môn học, tài liệu, tham khảo tổ chức dạy học một cách hiệu quả cho sinh viên:

  5 + Đầu năm học, khi có phân công giảng dạy yêu cầu tất cả giảng viên xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết môn học – học phần đúng theo yêu cầu chuyên môn để phổ biến cho sinh viên biết nội dung chương trình học tập và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần.

  + Giảng viên thực hiện không đúng yêu cầu chuyên môn thì không được giảng dạy (không có kế hoạch, đề cương môn học).

  + Xây dựng kế hoạch RLNVSP thường xuyên theo tinh thần đổi mới và theo yêu cầu của nhà trường (Cụ thể hóa nội dung và công khai hóa cho sinh viên biết). Phân công giáo viên hướng dẫn RLNVTX.

  − Tham gia các cuộc hội thảo về vấn đề đổi mới PPDH: + Tổ chức cho giảng viên trong khoa tham gia các cuộc hội thảo về vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy do nhà trường tổ chức.

  + Tổ chức cho cán bộ giảng viên trong khoa viết giáo trình giảng dạy, ưu tiên các giáo trình bài giảng điện tử.

  + Tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện chương trình đào tạo ngành sư phạm giáo dục thể chất hệ Đại học và Cao đẳng.

  − Tăng cường đổi mới PPDH, tổ chức dạy học – tự học để sinh viên biết cách tự học – thực hiện giảm giờ lý thuyết, tăng cường tự học – tự nghiên cứu – tăng cường thực hành và thực hiện kỷ cương trong công việc coi thi – chấm thi – ra đề thi: Khoa và tổ trưởng chuyên môn quản lý chặt chẽ trong việc coi thi, chấm thi và ra đề thi.

  2. Công tác giảng dạy – bồi dưỡng và NCKH:

  Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

  2.1. Giảng dạy: − Tổ chức chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, đảm bảo đúng quy chế thi, kiểm tra đánh giá. − Tăng cường giáo dục cho sinh viên cách ứng xử trong giao tiếp (sinh viên với giáo viên và nhân viên; sinh viên với sinh viên…). − Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên chuẩn bị giáo án đầy đủ, giáo trình, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, . . . để hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập và rèn luyện. + Hướng dẫn sinh viên biết phương pháp học tập và rèn luyện (phương pháp tự học, tự rèn luyện để nâng cao khả năng chuyên môn).

  6 + Giảng viên phải chuẩn bị giáo án đầy đủ, chi tiết, khoa học biết kết hợp nhiều nội dung, khối lượng vận động, bài tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của đối tượng giảng dạy.

  − Đảm bảo giờ giấc khi lên lớp, đúng tư thế tác phong. Thực hiện tốt qui định chung về đảm bảo an toàn khi tập luyện và giảng dạy:

  + Yêu cầu giáo viên ra vào lớp đúng giờ, tư thế tác phong nghiêm túc, trang phục đúng qui định.

  + Đối với sinh viên đảm bảo đúng trang phục qui định (quần áo, giầy, vớ gọn gàng) để thực hiện tốt qui định chung về đảm bảo an toàn khi tập luyện và giảng dạy.

  + Giảng viên phải phổ biến và nhắc nhở thường xuyên những qui định chung về bảo đảm an toàn khi tập luyện cho sinh viên, yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.

  − Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thực hiện nghiêm túc khách quan, qui định rõ ràng và công bố nội dung kiểm tra cho học sinh biết để tập luyện:

  + Yêu cầu giáo viên phải công khai hóa nội dung chương trình học, cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện cho sinh viên biết (nội dung thi kết thúc học phần) để tập luyện.

  + Yêu cầu giáo viên phải kiểm tra đánh giá học tập của sinh viên phải chính xác, nghiêm túc và khách quan đúng với khả năng của sinh viên.

  − Giảng viên tổ chức hoạt động đổi mới PPDH khuyến khích năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên.

  2.2. Công tác bồi dưỡng và NCKH:

  − Tham gia đầy đủ các lớp nâng cao trình độ về Ngoại ngữ và Tin học. Tất cả các giảng viên đều phải tham gia đầy đủ các lớp nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học, học tập nghị quyết và các chuyên đề về tấm gương, tư tưởng,đạo đức Hồ Chí Minh do nhà trường tổ chức hoặc đăng ký học các môn chuyên ngành.

  − Tham gia viết giáo trình, bài giảng theo hướng đổi mới, tạo điều kiện cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ.

  − Các giảng viên được cử đi học Cao học, Nghiên cứu sinh tiếp tục phấn đấu học tập tốt và hoàn thành nhiệm vụ về trường giảng dạy (có bảng điểm ghi kết quả học tập mới xét thi đua), những CB – GV nào không hoàn thành nhiệm vụ học tập sẽ phải bồi hoàn kinh phí đào tạo và không bố trí giảng dạy.

  7 − Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Thực hiện các đề tài phục vụ hoạt động đào tạo, hoạt động chuyển giao công nghệ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. – Tham gia thực hiện hoạt động NCKH của khoa, của trường… Mỗi tổ bộ môn hoặc cá nhân đăng kí 1 đề tài NCKH, viết bài báo, SKKN, …

  – Thực hiện đầy đủ quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học. – Các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký cần được thực hiện đúng tiến độ quy định và phải được xét duyệt, thẩm định của Hội động NCKH của khoa.

  − Hướng dẫn sinh viên làm NCKH, khoá luận Tốt nghiệp.

  3. Quản lý và kiểm tra chuyên môn:

  − Thực hiện nghiên túc về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của khoa, tổ bộ môn, cá nhân giảng viên theo Điều lệ trường Đại học và Luật giáo dục đã ban hành. Từ đó xác định rõ chức năng nhiệm vụ cho từng giảng viên về các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, công tác chuyên môn, …

  − Khoa quản lý chặt chẽ chương trình đào tạo các lớp chính quy, các lớp liên thông và giảng dạy cấp chứng chỉ GDTC cho các lớp không chyên tại trường Đại học Đồng Tháp và các tỉnh liên kết đào tạo trên tinh thần phát huy sức mạnh, tính chủ động sáng tạo:

  + Khoa cử giảng viên tham gia quản lý các lớp liên thông tại Đồng Tháp (GVCN lớp).

  + Tổ nghiệp vụ quản lý chặt chẽ quá trình học tập của các lớp chính quy, liên thông và các lớp GDTC không chyên: thời khóa biểu, lịch thi, coi thi, chấm thi nghiêm túc. Quản lý hồ sơ điểm của các lớp, thông báo kịp thời kế hoạch học tập cho các lớp (mở các môn học và đăng ký môn học …).

  + Chủ nhiệm khoa duyệt phân công giảng dạy của tổ chuyện môn đảm bảo giảng viên giảng dạy đúng chuyên môn, trình độ. Lập kế hoạch đào tạo và giảng dạy đúng tiến độ chương trình, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị của các lớp.

  + Có kế hoạch gặp gỡ sinh viên trong năm học theo từng học kỳ. – Các giáo viên phải đảm bảo giờ giấc lên lớp, đúng tư thế tác phong, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình và tiến độ giảng dạy, tổ chức chấm thi

  – ra đề thi khách quan, chính xác trung thực, …

  8 + Giao cho tổ bộ môn và tổ Công đoàn kiểm tra, đưa ra các tiêu chí cụ thể để xét thi đua.

  + Kiểm tra thường xuyên thái độ lao động của từng CB-GV.

  + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của từng CB-GV ít nhất 1 lần/HK. + Sinh hoạt chuyên môn tổ – khoa 1 lần/1 tháng.

  + Thực hiện và phát huy vai trò quản lý của các tổ chuyên môn và các đoàn thể, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ.

  – Tổ trưởng chuyên môn thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên công tác chuyên môn không để xảy ra sai phạm đáng tiếc, tổ trưởng chuyên môn phải chịu trách nhiệm khi CB-GV thuộc đơn vị có sai phạm.

  – Quản lý tốt và đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác trong coi thi và chấm thi. – Đổi mới cách ra đề thi, kiểm tra phù hợp với trình độ và kiến thức của sinh viên.

  – Khoa thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy đề nghị cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và có quy định về học tập, tập luyện, thi đấu TDTT đúng chuyên môn và để phòng chống tai nạn đáng tiếc xảy ra trong học tập, tập luyện, thi đấu.

  4. Công tác cố vấn học tập – Quản lý sinh viên:

  Cố vấn học tập phải nắm vững kế hoạch đào tạo, chương trình, nội dung môn học của các lớp đựơc phân công và giúp đỡ sinh viên giải đáp những vướng mắc trong quá trình học tập. – Cố vấn học tập phải có kế hoạch nội dung cụ thể sinh hoạt lớp hàng tuần, hàng tháng, các hồ sơ theo qui định, kết hợp với QLSV nắm rõ kết quả học tập rèn luyện của sinh viên lớp mình, hàng tháng phải báo cáo về Ban chủ nhiệm khoa.

  – QLSV kết hợp với Cố vấn học tập đôn đốc và kiểm tra thường xuyên sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng do Nhà trường tổ chức.

  + Tuần sinh hoạt giáo dục công dân.

  + Tổ chức báo cáo thời sự.

  + Học tập giáo dục quốc phòng.

  + Học tập ngoại ngữ – Tin học (đạt chuẩn đầu ra)

  + Các hoạt động văn nghệ – thể thao – các cuộc thi . . .

  – Đối với sinh viên: + 100% sinh viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lối sống lành mạnh. 9

  + Có ý thức tự học, tự rèn luyện và tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua do khoa và nhà trường tổ chức. 5. Các hoạt động thi đua dạy tốt

  – học tốt: 5.1. Dạy tốt: –

  Mỗi giáo viên phải đăng ký giờ dạy tốt ít nhất 2 tiết/HK, khoa – tổ có kế hoạch dự giờ hoặc dự giờ đột xuất. – Tham gia tốt công tác NCKH theo quy định và đổi mới phương pháp dạy học.

  5.2. Học tốt: – Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua khen thưởng do nhà trường và khoa tổ chức. – Tổ chức cho sinh viên tham gia RLNVSP và thực tập sư phạm theo quy định của nhà trường.

  IV. Các công tác khác:

  1. Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo:

  – Tiếp tục các giải pháp củng cố đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng,đủ về chất lượng và cơ cấu hợp lý đến năm 2015.

  – Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, trang thiết bị

  – sân bãi phục vụ chương trình đào tạo GDTC.

  – Giao cho các tổ chuyên môn có kế hoạch mua sắm, sữa chữa dụng cụ sân bãi và quản lý thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy. – Đưa ra qui định các qui trình học tập, tập luyện TDTT, thi đấu để phòng chống tai nạn đáng tiếc xảy ra trong học tập, tập luyện.

  2. Tham quan và ngoại khoá:  Tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên năm nhất, Hội thi tiếng hát các bài ca Truyền Thống chào mừng ngày 3/2, 26/3, Hội diễn Văn nghệ toàn trường nhân ngày 19/5.  Tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh  Tổ chức cho sinh viên trong khoa tham quan thực tế chuyên môn.  Tham gia tổ chức tốt Hội khỏe cấp trường  Tổ chức các giải TDTT mở rộng do khoa tổ chức.  Lên kế hoạch và tổ chức huấn luyện đội tuyển đạt thành tích cao trong các giải:  Giải Hội thao các trường Đại học, Cao đẳng khu vực ĐBSCL.  Giải các trường liên kết đào tạo.  Các giải TDTT do Bộ GD&ĐT tổ chức.

  10 Tham gia các giải trong tỉnh và ngoài tỉnh. V. Công tác xây dựng Đảng:

  − Tất cả CB – GV và sinh viên phải coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ của mình; phải làm cho đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối giáo dục của Đảng được thực hiện tối ưu trong Trường Đại học Đồng Tháp. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện quan trọng để khoa và Nhà trường phát triển.

  − Thực hiện tốt chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. – Phấn đấu hàng tháng chi bộ đều có kết nạp đảng viên mới.

  − Thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2010 – 2015.

  VI. Chỉ tiêu phấn đấu của khoa trong năm học 2013 – 2014: 1 Cán bộ – giảng viên: – 100% CBGV đạt lao động tiên tiến.

  – Phấn đấu có ít nhất 20% CBGV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. – Tổ bộ môn: Tổ lao động tiên tiến. – Khoa: Tập thể lao động xuất sắc. – Khoa không có CBGV vi phạm kỷ luật lao động. 2 Sinh viên: – Phấn đấu 100% SV tốt nghiệp ra trường là Đoàn viên. – Phấn đấu 100% SV có hạnh kiểm từ Khá trở lên. – 100% SV tự học – tự rèn luyện – tự trang bị đồ dùng dạy học.

  – Phấn đấu không có sinh viên vi phạm qui chế thi, vi phạm kỷ luật. – 100% sinh viên tham gia học tập ngoại ngữ – ứng dụng CNTT. – Phấn đấu 80% sinh viên đạt chuẩn đầu ra khi Tốt nghiệp. – Thi đua học tốt trong đó:  70% sinh viên đạt loại khá.  Phấn đấu 10% sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc.

  Đọc thêm: Đồ chơi mầm non tự làm mầm non