Sáng kiến kinh nghiệm kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

Thông tin sản phẩm

 • KẾ HOẠCH

  Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận Năm học 2014 – 2015

  Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

  Căn cứ vào Kế hoạch số 3026/GDĐT-MN ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện; tp.hcm

  Nhằm mục đích động viên, khuyến khích giáo viên rèn luyện, nâng cao năng lực giảng dạy, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn ngành;

  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp thông báo đến Hiệu trưởng các trường Mầm non, chủ cơ sở các nhóm lớp tư thục kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2014-2015 như sau:

  1. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:
  2. Mục đích Hội thi: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non
  3. a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
  4. b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành.
  5. c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
  6. d) Làm cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục đề nghị chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi.
  kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

   

  1. Yêu cầu Hội thi:
  2. a) Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
  3. b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời (có thuyết minh kèm theo) và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.
  4. Nội dung, hình thức thi, đánh giá nội dung thi:
  5. 1. Nội dung thi: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  – Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mầm non, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của cấp học mầm non và của ngành.

  –  Thực hành tổ chức  một hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non do giáo viên tự chọn.

  1. Hình thức thi: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  – Thi kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: là bài thi viết tự luận (viết về đổi mới phương pháp dạy học; xử lý tình huống; lập kế hoạch giáo dục, thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi…). Bài thi kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên dự thi sẽ viết bài tại nhà nộp ban tổ chức.

  – Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi.

  1. Đánh giá các nội dung thi:

  – Bài thi kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban tổ chức thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.

  – Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

  – Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, Ban Giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm chung cho giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên tham gia hội thi. Trong thời gian tổ chức thi, nếu giáo viên tham gia hội thi có ý kiến đề nghị, Ban Giám khảo và Ban Thư ký có giải đáp cụ thể, kịp thời.

  – Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo xem xét quyết định.

  III. Đối tượng, điều kiện dự thi: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  – Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Gò Vấp.

  – Điều kiện dự thi: Tất cả giáo viên Giáo viên tham gia Hội thi cấp quận ngoài việc đảm bảo các điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường thì phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm đó, có đăng kí danh hiệu thi đua Giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2014 – 2015 và được Hội đồng thi đua nhà trường nhất trí giới thiệu.

  – Giáo viên đăng kí dự thi nộp 01 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng đồ chơi (Có thuyết minh kèm theo). Có thể nộp lại báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) khi dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Sáng kiến kinh nghiệm mầm non, hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng đồ chơi (Có thuyết minh kèm theo) được nhận xét, đánh giá xếp loại từ KHÁ trở lên). Thời gian nộp về Ban Tổ chức Hội thi: tháng 12/2014.

  1. Số lượng dự thi: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  – Đơn vị đạt Tiên tiến cấp thành phố: Tối đa 20% trên tổng số giáo viên toàn trường.

  – Các đơn vị còn lại: Tối đa 15% trên tổng số giáo viên toàn trường.

  1. Thời gian tổ chức hội thi :

  – Tháng 9/2014:  Thông qua kế hoạch tổ chức Hội thi cấp quận, huyện.

  – Tháng 10/2014 à đầu tháng 12/2014: Các trường tự tổ chức hội thi cấp cơ sở và báo cáo kết quả về Tổ MN.

  – Tháng 12/2014: Tổ chức hội thi phần kiểm tra kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

  – Tháng 01/2015 đến tháng 03/2013: Tổ chức chấm thi thực hành cấp quận.

  – Tháng 04/2015: Báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo.

  1. Cơ cấu giải thưởng: kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường mầm non

  Giấy khen giáo viên giỏi cấp quận: do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ký.

  – Dự kiến mức chi khen thưởng: 0,15 lần mức lương tối thiếu chung (theo Điều 75, khoản 1, điểm d của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng).

  – Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức Hội thi  theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục & Đào tạo và Điều lệ Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp học mầm non  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có thời gian chuẩn bị để tham gia Hội thi./.

  Xem thêm:  Đồ chơi mầm non tự làm mầm non